Ananta Basudev Prasad -11 Items (Arna, Kanika, Dali,Dalma, Besara, Mahur , Saga Muga, Chana /Potal /Panir , Khata, Dahi Pachedi, Khiri)

320.00

Sri Ananta Basudev Prasad -11 Items

1-Arna,2- Kanika/ Oria Arna

3-Mitha Dali, 4-Dalma,

5-Besara, 6-Mahur ,7-Saga Muga,

18-Chana Masala/Potal Rasa/Chhena Badi Tarakari,

9- Khata, 10- Dahi Pachedi,11- Khiri/Rabidi, 

ORDER TIMING/ BOOKING TIME: Before 11.30 A.M for Same Day Delivery

Minimum Order :2 Persons
Cancellation of Order: before 12 PM on the Same Day,

Delivery Timing: 11:30 AM TO 6:30 PM

Note: Bulk Order contact/WhatsApp:7377336602 before 1days

SKU: 88033-1-1 Categories: ,
ananta_basudev_mahaprasad.jpg
Ananta Basudev Prasad -11 Items (Arna, Kanika, Dali,Dalma, Besara, Mahur , Saga Muga, Chana /Potal /Panir , Khata, Dahi Pachedi, Khiri)