Mix Dry Mahaprasad Of Jagarnath Temple (Puri, Haripur)-1KG

280.00

Dry Mahaprasad Of Sri Jagarnath Temple

1-Gaja , 2- khaja ,3 – jagannath Balav, 4- Dry Rice , 5- Luni gaja , 6- Khira Gaja ,7 – Kora Khai

Puri Sukhila Bhog
Mix Dry Mahaprasad Of Jagarnath Temple (Puri, Haripur)-1KG